ഹോം
 » 
ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019
 » 
എംപിമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
Embed Widget  
Copy Code

ഇന്ത്യയിലെ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍

Sl. NoStateCandidate NamePartyTotal assets
1ഉത്തർ പ്രദേശ്ആഗ്രഎസ് പി സിംഗ് ബാഗേൽബി ജെ പി7,42,74,036
2ഉത്തർ പ്രദേശ്അക്ബർപുർദേവേന്ദ്ര സിംഗ് ഭോലെബി ജെ പി0
3ഉത്തർ പ്രദേശ്അലിഗഢ്സതീഷ് കുമാർ ഗൌതംബി ജെ പി10,95,22,559
4ഉത്തർ പ്രദേശ്അലഹബാദ്റീത്ത ബഹുഗുണ ജോഷിബി ജെ പി2,69,19,330
5ഉത്തർ പ്രദേശ്അംബേദ്കർ നഗർRitesh Pandeyബി എസ് പി30,72,65,103
6ഉത്തർ പ്രദേശ്അമേഠിസ്മൃതി ഇറാനിബി ജെ പി11,10,99,609
7ഉത്തർ പ്രദേശ്അമ്രോഹKunwar Danish Aliബി എസ് പി7,49,20,879
8ഉത്തർ പ്രദേശ്ആവോൻലധർമേന്ദ്രകുമാർബി ജെ പി2,17,66,502
9ഉത്തർ പ്രദേശ്അസംഗഢ്Akhilesh Yadavഎസ് പി37,78,59,166
10ഉത്തർ പ്രദേശ്ബഡൗൻസംഘ മിത്ര മൗര്യബി ജെ പി4,03,72,093
11ഉത്തർ പ്രദേശ്ബാഘ്പട്ട്സത്യ പാൽ സിംഗ്ബി ജെ പി7,81,95,793
12ഉത്തർ പ്രദേശ്ബറൈച്ച്അക്ഷയ്ബാർ ലാൽ ഗോണ്ട്ബി ജെ പി4,56,91,463
13ഉത്തർ പ്രദേശ്ബല്ല്യവീരേന്ദ്ര സിംഗ് മാസ്റ്റ്ബി ജെ പി2,44,98,319
14ഉത്തർ പ്രദേശ്ബാൻഡആർ കെ സിംഗ് പട്ടേൽബി ജെ പി5,57,94,086
15ഉത്തർ പ്രദേശ്ബൻസ്ഗാവ്കമലേഷ് പാസ്വാൻബി ജെ പി17,17,06,883
16ഉത്തർ പ്രദേശ്ബാര ബങ്കിഉപേന്ദ്ര റാവത്ത്ബി ജെ പി1,80,50,127
17ഉത്തർ പ്രദേശ്ബറെയ്‌ലിസന്തോഷ് കുമാർ ഗംഗ്വാർബി ജെ പി12,63,56,142
18ഉത്തർ പ്രദേശ്ബസ്തിഹരീഷ് ദ്വിവേദിബി ജെ പി86,62,344
19ഉത്തർ പ്രദേശ്ഭദോഹിരമേഷ് ബൈൻഡ്ബി ജെ പി9,40,89,148
20ഉത്തർ പ്രദേശ്ബിജ്നൂർMalook Nagarബി എസ് പി2,49,96,28,021
21ഉത്തർ പ്രദേശ്ബുലന്ദ്ഷഹിർഭോല സിംഗ്ബി ജെ പി1,87,28,861
22ഉത്തർ പ്രദേശ്ഛന്ദൗലിമഹേന്ദ്ര നാഥ് പാണ്ഡെബി ജെ പി3,33,59,734
23ഉത്തർ പ്രദേശ്ഡിയോറിയരമാപതി രാം തൃപാഠിബി ജെ പി2,94,51,678
24ഉത്തർ പ്രദേശ്ധൗരാഹ്രരേഖ വർമ്മബി ജെ പി2,47,35,488
25ഉത്തർ പ്രദേശ്ദൊമാരിയഗഞ്ജ്ജഗദംബിക പാൽബി ജെ പി10,33,66,710
26ഉത്തർ പ്രദേശ്ഏത്താരാജ്വീർ സിംഗ്ബി ജെ പി38,36,29,735
27ഉത്തർ പ്രദേശ്ഏത്തവാഹ്രമാശങ്കർ കതേരിയബി ജെ പി1,51,54,538
28ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫൈസാബാദ്ലല്ലു സിംഗ്ബി ജെ പി3,18,84,642
29ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫറൂഖാബാദ്മുകേഷ് രാജ്പത്ത്ബി ജെ പി7,49,64,501
30ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫത്തേപ്പുർസാധ്വി നിരഞ്ജൻ ജ്യോതിബി ജെ പി1,06,67,372
31ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫത്തേപ്പുർ സിക്രിരാജ്കുമാർ ചഹർബി ജെ പി1,48,54,247
32ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫിറോസാബാദ്ഡോ. ചന്ദ്രസെൻ ജാദുൻബി ജെ പി4,28,72,395
33ഉത്തർ പ്രദേശ്ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർമഹേഷ് ശർമ്മബി ജെ പി47,87,59,568
34ഉത്തർ പ്രദേശ്ഘാസിയാബാദ്വിജയ് കുമാർ സിംഗ്ബി ജെ പി5,65,45,702
35ഉത്തർ പ്രദേശ്ഘാസിപ്പുർAfzal Ansariബി എസ് പി13,79,38,756
36ഉത്തർ പ്രദേശ്ഘോസിAtul Kumar Singhബി എസ് പി6,65,36,025
37ഉത്തർ പ്രദേശ്ഗൊണ്ടകീർത്തിവർധൻ സിംഗ്ബി ജെ പി23,27,35,285
38ഉത്തർ പ്രദേശ്ഗോരഖ്പ്പുർരവി കിഷൻബി ജെ പി20,84,94,688
39ഉത്തർ പ്രദേശ്ഹാമിർപുർപുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് ചന്ദൽബി ജെ പി16,71,59,924
40ഉത്തർ പ്രദേശ്ഹർദോയ്ജയ് പ്രകാശ് റാവത്ത്ബി ജെ പി23,40,32,624
41ഉത്തർ പ്രദേശ്ഹത്രാസ്രാജ്വീർ സിംഗ് ബാൽമിക്കിബി ജെ പി1,49,30,000
42ഉത്തർ പ്രദേശ്ജലാവ്ഭാനു പ്രതാപ് വർമബി ജെ പി1,06,99,516
43ഉത്തർ പ്രദേശ്ജോൻപുർShyam Singh Yadavബി എസ് പി14,07,17,620
44ഉത്തർ പ്രദേശ്ഝാൻസിഅനുരാഗ് ശർമബി ജെ പി1,24,30,60,113
45ഉത്തർ പ്രദേശ്ഖൈരാനപ്രദീപ് ചൗധരിബി ജെ പി1,72,92,937
46ഉത്തർ പ്രദേശ്കൈസർഗഞ്ജ്ബ്രിജ്ബുഷൺ ശരൺ സിംഗ്ബി ജെ പി9,89,05,402
47ഉത്തർ പ്രദേശ്കന്നൗജ്സുബ്രത പഥക്ബി ജെ പി5,42,87,991
48ഉത്തർ പ്രദേശ്കാൺപുർസത്യദേവ് പച്ചൂരിബി ജെ പി13,23,82,819
49ഉത്തർ പ്രദേശ്കൗശമ്പിവിനോദ് സോങ്കർബി ജെ പി5,93,36,113
50ഉത്തർ പ്രദേശ്ഖേരിഅജയ് കുമാർ മിശ്രബി ജെ പി4,52,95,455
51ഉത്തർ പ്രദേശ്ഖുശിനഗർവിജയ് ദുബെബി ജെ പി2,18,60,780
52ഉത്തർ പ്രദേശ്ലാൽഗഞ്ജ്Sangeeta Azadബി എസ് പി8,84,51,770
53ഉത്തർ പ്രദേശ്ലഖ്നൗരാജ്നാഥ് സിംഗ്ബി ജെ പി5,14,92,709
54ഉത്തർ പ്രദേശ്മഛ്ലിഷഹിർവി പി സരോജ്ബി ജെ പി25,90,27,394
55ഉത്തർ പ്രദേശ്മഹാരാജ് ഗഞ്ജ്പങ്കജ് ചൗധരിബി ജെ പി37,18,27,109
56ഉത്തർ പ്രദേശ്മൈനപുരുMulayam Singh Yadavഎസ് പി20,56,04,593
57ഉത്തർ പ്രദേശ്മഥുരഹേമമാലിനിബി ജെ പി2,50,82,70,292
58ഉത്തർ പ്രദേശ്മീററ്റ്രാജേന്ദ്ര അഗർവാൾബി ജെ പി1,34,89,377
59ഉത്തർ പ്രദേശ്മിർസാപ്പുർAnupriya Singh PatelADS2,69,00,662
60ഉത്തർ പ്രദേശ്മിസ്രിഖ്അശോക് റാവത്ത്ബി ജെ പി4,87,71,207
61ഉത്തർ പ്രദേശ്മോഹൻലാൽഗഞ്ജ്കൗശൽ കിഷോർബി ജെ പി5,55,30,561
62ഉത്തർ പ്രദേശ്മൊറാദാബാദ്Dr. S.t. Hasanഎസ് പി5,57,95,546
63ഉത്തർ പ്രദേശ്മുസാഫിർനഗർസഞ്ജീവ് കുമാർ ബല്യൻബി ജെ പി1,57,81,189
64ഉത്തർ പ്രദേശ്നഗീനGirish Chandraബി എസ് പി2,86,59,644
65ഉത്തർ പ്രദേശ്ഫുൽപുർകേശ്രി പട്ടേൽബി ജെ പി17,27,07,104
66ഉത്തർ പ്രദേശ്പിലിഭിട്ട്വരുൺ ഗാന്ധിബി ജെ പി60,32,00,539
67ഉത്തർ പ്രദേശ്പ്രതാപ്ഗഢ്സംഗം ലാൽ ഗുപ്തബി ജെ പി24,87,89,514
68ഉത്തർ പ്രദേശ്റായ്ബറേലിശ്രീമതി. സോണിയാ ഗാന്ധിഐ എൻ സി11,82,63,916
69ഉത്തർ പ്രദേശ്റാം പുർMohammad Azam Khanഎസ് പി4,61,24,814
70ഉത്തർ പ്രദേശ്റോബർട്ട്സ്ഗഞ്ജ്Pakauri Lal KolADS2,30,48,078
71ഉത്തർ പ്രദേശ്സഹരൺപുർHaji Fazlur Rehmanബി എസ് പി4,61,46,135
72ഉത്തർ പ്രദേശ്സേലം പുർരവീന്ദ്ര കുഷ്വാഹബി ജെ പി2,70,31,724
73ഉത്തർ പ്രദേശ്സാംഭൽDr. Shafiqur Rehman Barqഎസ് പി1,32,96,671
74ഉത്തർ പ്രദേശ്സന്ത്കബീർ നഗർപ്രവീൺ നിഷാദ്ബി ജെ പി43,00,614
75ഉത്തർ പ്രദേശ്ഷാജഹാൻപുർഅരുൺ സാഗർബി ജെ പി4,34,48,049
76ഉത്തർ പ്രദേശ്ശ്രാവഷ്ടിRam Shiromaniബി എസ് പി1,91,08,216
77ഉത്തർ പ്രദേശ്സീതാപുർരാജേഷ് വർമ്മബി ജെ പി7,31,29,716
78ഉത്തർ പ്രദേശ്സുൽത്താൻപുർമനേക ഗാന്ധിബി ജെ പി55,69,26,451
79ഉത്തർ പ്രദേശ്ഉന്നാവൊസാക്ഷി മഹാരാജ്ബി ജെ പി4,08,86,941
80ഉത്തർ പ്രദേശ്വാരണാസിനരേന്ദ്ര മോഡിബി ജെ പി2,51,36,119

Disclaimer: The information relating to the candidate is an archive based on the self-declared affidavit filed at the time of elections. The current status may be different. For the latest on the candidate kindly refer to the affidavit filed by the candidate with the Election Commission of India in the recent election.

Oneindia യില് നിന്നും തല്സമയ വാര്ത്തകള്ക്ക്
ഉടനടി വാര്ത്തകള് ദിവസം മുഴുവന് ലഭിക്കാന്

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more