തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 
കേരളം - 140
Party20212016
LDF9491
UDF4047
BJP+01
OTH67
സമ്പൂർണ ഫലങ്ങൾ
തമിഴ്നാട് - 234
Party20212016
DMK+15998
ADMK+75136
AMMK+00
OTH00
സമ്പൂർണ ഫലങ്ങൾ
പുതുച്ചേരി - 30
Party20212016
NRC+BJP1612
CONG+817
MNM+00
OTH61
സമ്പൂർണ ഫലങ്ങൾ
വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ - 292/294
Party20212016
TMC+213211
BJP+776
LEFT+CONG176
OTH11
സമ്പൂർണ ഫലങ്ങൾ
ആസാം - 126
Party20212016
BJP+7586
CONG+5026
IND10
OTH00
സമ്പൂർണ ഫലങ്ങൾ