ജീവനാണോ വലുത് ബിയറാണോ!!!!ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും യുവാവിന്റെ കയ്യിൽ ബിയർ !!