മുദ്രാവാക്യ ക്വിസ്/മത്സരം
സ്വാതന്ത്ര്യദിന മുദ്രാവാക്യ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂ, വൺഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ അവസവരം നേടൂ.:
1/5